วันที่   19   พฤษภาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องเกียรติยศ 08.30-16.30   - ประเมินผลการปฏิบัติงานรองสิทธิชัย ทองมาก  20  นางอภิชาดา บุญดำ
อาคารอเนกประสงค์ 08.30-12.00   - ถ่ายภาพนักเรียนเพื่อทำบัตร Smart Card ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  580  นายบุญสร้าง เปรมยกย่อง