วันที่   24   พฤษภาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องเกียรติยศ 13.00-16.30   - ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  30  นางอภิชาดา บุญดำ
หอประชุมภัคพิพิธ 08.30-16.30   - ปฐมนิเทศนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  60  นายพงศธร ปัญญานุกิจ
อาคารอเนกประสงค์ 08.30-12.00   - ประชุม อบรม พบปะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  480  นางสาวจารุวรรณ ดำสิโก
ห้องเกียรติยศ 08.30-12.00   - ประชุมครูระดับชั้น ม.1  29  นางสาวจารุวรรณ ดำสิโก