วันที่   27   มิถุนายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
หอประชุมภัคพิพิธ 08.30-12.00   - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดกิจกรรมตามรอยวรรณคดีพัฒนาจิตนักเรียน ทั้งนี้ขอใช้เครื่องเสียง และจอโปรเจ็คเตอร์  500  นางนทิตา ชนะไพริน
ห้องเกียรติยศ 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  30  นายปภังกร แก้วสมศรี
อาคารอเนกประสงค์ 08.30-12.00   -  ขอใช้สถานที่อาคารอเนกประสงค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 2 สอบวิชา ชีววิทยา 3 ระหว่าง เวลา 08.40-09.50 น  44  นางสาวมาลินี กาญจนวงษ์
หอประชุมภัคพิพิธ 13.00-16.30   - ขออนุญาติใช้หอประชุมเพื่อการแข่งกีฬาอินทนิลเกมส์ประเภทกีฬาอีสปอร์ต  20  นายบุญส่ง คงเอก