วันที่   25   มิถุนายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
หอประชุมภัคพิพิธ 08.30-16.30   - จัดกิจกรรม "พี่-น้องสัมพันธ์ Cyber Classroom"  115  นางสาวสิตะ หมุดแหล๊ะ