วันที่   7   มิถุนายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
อาคารอเนกประสงค์ 08.30-12.00   - ประชุมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  580  นายธีระพล คุปกุลกานท์
หอประชุมภัคพิพิธ 08.30-16.30   - กิจกรรมรับน้อง ม.6/1 5/1 4/1  160  นางอภิชาดา บุญดำ
ห้องเกียรติยศ 08.30-12.00   - ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2565  5  นางสาวชลิดา ถาวรจิต