วันที่   14   มิถุนายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
หอประชุมภัคพิพิธ 13.00-16.30   - ซ้อมพิธีเข้าประจำหมู่กิจกรรมยุวกาชาด  150  นางสาวปัทมณัณท์ พรายแพร้ว
อาคารอเนกประสงค์ 13.00-16.30   - ประชุม การรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1  150  นางสาวสมจินต์ มุสิกรังศรี
อาคารอเนกประสงค์ 08.30-12.00   - - ประชุมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  580  นายธีระพล คุปกุลกานท์
หอประชุมภัคพิพิธ 08.30-12.00   - ประชุมนักเรียนม.1  480  นายนพฤทธิ์ อัมโร