วันที่   21   มิถุนายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
หอประชุมภัคพิพิธ 13.00-16.30   - ซ้อมพิธีเข้าประจำหมู่กิจกรรมยุวกาชาด  150  นางสาวปัทมณัณท์ พรายแพร้ว
ห้องเกียรติยศ 08.30-12.00   - ประชุมครูม.1  30  นายนพฤทธิ์ อัมโร
อาคารอเนกประสงค์ 08.30-12.00   - ประชุมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  580  นายธีระพล คุปกุลกานท์