วันที่   30   พฤษภาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องเกียรติยศ 13.00-16.30   - ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ  35  นายปภังกร แก้วสมศรี