วันที่   28   พฤษภาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
หอประชุมภัคพิพิธ 08.30-16.30   - อบรม เอเม็ต - ซูโดกุ SMP  80  นางสาวปราณี ก่อเกื้อ