วันที่   29   พฤษภาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
หอประชุมภัคพิพิธ 08.30-16.30   - อบรม A-MATH - SUDOKU ม. 2  80  นางสาวปราณี ก่อเกื้อ