วันที่   26   พฤษภาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
อาคารอเนกประสงค์ 08.30-12.00   - เก็บตกถ่ายภาพทำบัตรนักเรียน  50  นายบุญสร้าง เปรมยกย่อง
ห้องเกียรติยศ 13.00-16.30   - SAMP  ุ6  นางสาวปราณี ก่อเกื้อ