วันที่   1   มิถุนายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องเกียรติยศ 08.30-12.00   - ประชุมครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  35  นางจิรพัฒน์ เกื้อกูล
ห้องเกียรติยศ 13.00-16.30   - ประชุมบอร์ดบริหารบุคคล  15  นางสาวจารุวรรณ ดำสิโก