วันที่   15   มิถุนายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องเกียรติยศ 08.30-12.00   - ประชุมครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  35  นางจิรพัฒน์ เกื้อกูล
ห้องเกียรติยศ 13.00-16.30   - ประชุมกรรมการบริหารบุคคล  18  นายบุญสร้าง เปรมยกย่อง
อาคารอเนกประสงค์ 13.00-16.30   - ขอใช้สถานที่สำหรับการสอบเก็บคะแนนรายวิชา ชีววิทยา 1 (ว31241) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 - 4/3 คาบที่ 4,8 และ 9  126  นางสาววิริยา ช่วยมงคล